عرفان

۲۳ خرداد ۱۳۸۹

نیایش

نیایش نیایش برترین جلوه ی عشق است . نیایش با دعا خواندن تفاوت اساسی دارد. دعا خواندن از سر میجوشد و نیایش از دل .آنها كلمات اند […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

پاک شو

از هر چه آسماني نيست … كه اتفاقات خوب تنها وقتي مي رسند كه قلب تو آسماني است و اين قانون جذب است، … سري است […]
۲۵ خرداد ۱۳۸۹

نیایش خواجه عبدالله انصاری

۷ تیر ۱۳۸۹

نیایش داریوش 1

الهی الـهی دانایی ده که در راه نیفتیم بیــــــنایی ده که در چـــــــاه نیفتــــــیم بنمای رهـــــــــی که ره نماینده تویی بگشای دری که که در گشاینده […]
۷ تیر ۱۳۸۹

نیایش داریوش 2

خداوندا آرامشی عطا فرمــــــــــــــا تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی که تفاوت […]
۷ تیر ۱۳۸۹

خدایا

۹ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری 1

الهی! به حرمت آن نام كه تو خوانی و به حرمت آن صفت كه تو چنانی، دریاب كه می توانی. الهی! عمرم به باد كردم و […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

تنها داوری و قضاوت خدا مهم است

اگر مهربان باشيد، آدمها شما را به خودشيرينی متهم می کنند! .اما شما همچنان مهربان بمانيد. اگر با ديگران رو راست باشيد. ديگران شما را فریب […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری 2

الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دل هایی، […]