مولانا

۱۹ تیر ۱۳۸۹

دف

دف عرفانی ترین ساز که من خودم عاشقشم.
۲۳ تیر ۱۳۸۹

همين روش برگير و ترك ريش كن

هر جمادي كه كند رو در نبات از درخــت او رويــد حــيـات ذره‌اي كام محو شد در آفتاب جنگ‌ او بيرون شد از وصف ‌و حساب […]
۱۱ شهریور ۱۳۸۹

آن کس که بيند روی او

ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بيند روی او شوريده گردد عقل او آشفته گردد خوی او معشوق را جويان شود دکان او ويران شود […]
۱۳ شهریور ۱۳۸۹

وصیت نامه مولانا

شما را وصيت مي کنم به ترس از خدا در نهان و عيان و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و کناره گرفتن از […]
۱۴ شهریور ۱۳۸۹

من طربم طرب منم زهره زند نوای من

من طربم طرب منم زهره زند نوای من عشق میان عاشقان شیوه کند برای من عشق چو مست و خوش شود بیخود و کش مکش شود […]
۱۵ شهریور ۱۳۸۹

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی تو نه بر آنی که منم من نه بر آنم که تویی من همه در حکم […]
۱۷ شهریور ۱۳۸۹

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید […]
۴ آبان ۱۳۸۹

مولانا

مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست وان حیات باصفای باوفا مست آمدست گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش کو بدین شیوه بر […]
۲۷ آبان ۱۳۸۹

هفت پند مولانا

در بخشيدن خطاي ديگران مانند شب باش . در فروتني مانند زمين باش . در مهر و دوستي مانند خورشيد باش . هنگام خشم و غضب […]