سخنان الهام بخش

۲۳ خرداد ۱۳۸۹

انیشتن

Albert Einstein There are two ways to live your life – one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is […]
۲۵ خرداد ۱۳۸۹

از بزرگان بیاموزیم 1

1- كساني خوشبخت هستند كه فكر و انديشه شان بسوي چيزي غير از خوشبختي خودشان است. (استوارت ميل) 2- آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل […]
۴ تیر ۱۳۸۹

مگر از زندگی چه میخواهی؟

خداوند بینهايت است و لامكان و بی زمان اما به قدر فهم تو كوچك ميشود و به قدر نياز تو فرود می آيد و به قدر […]
۴ تیر ۱۳۸۹

از بزرگان بیاموزیم ۲

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند .  جبران […]
۴ تیر ۱۳۸۹

سخنان بودا

آزادی در بی آرزوئی است. زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد. اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای […]
۵ تیر ۱۳۸۹

۲۱ جمله انرژی زا از آنتونی رابینز

یک به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .دو با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق […]
۷ تیر ۱۳۸۹

از بزرگان بیاموزیم ۳

آن باش كه هستی و آن شو كه توان بودنت هست. (رابرت لویی استیونسون) اگر آفتاب را به نظاره بنشینی  سایه را توانی یافت. (هلن كلر) […]
۱۹ تیر ۱۳۸۹

سخنان اوشو ۱

سخنان اوشو كتاب يك فنجان چاي معبد خداوند فقط به روی دلی شاد و آواز خوان و رقصان باز است . دل گرفته را به این […]
۲۲ تیر ۱۳۸۹

یه سبد در جلو، یه سبد در پشت

انسان ها به شیوه ی هندیان بر سطح زمین راه می روند. با یک سبد در جلو ویک سبد در پشت. در سبد جلو , صفات […]