40 جمله زیبا

مارتین لوتر کینگ
۵ شهریور ۱۳۹۱
Success
۷ شهریور ۱۳۹۱
نمایش همه

40 جمله زیبا

اگر ملتي چيزي را بر آزادي ترجيح دهند، همه چيز را از دست خواهند داد.((ويليام سامرست موام))

بايد آزادي را براي مدتي از دست داد، تا بتوان براي هميشه آن را حفظ كرد.((شارل دو مونتسكيو))

به دست گرفتن مال خود و انجام وظيفه‌ي خويش، عين دادگري است.((افلاطون))

براي اينكه پيش قاضي نروي، پشت سر قانون راه برو.((مثل انگليسي))

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.((آبراهام لينكلن))

آدم بايد كلاهش را پيش خودش قاضي كند.((مثل ايراني))

از روي سوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او مي توانيد درباره اش قضاوت كنيد.((فرانسوا ولتر))

اگر يك مقصر، بيگناه دانسته شود بهتر از اين است كه يك بيگناه، محكوم گردد.((مثل فرانسوي))

بگذاريد هر كس بر مبناي باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته هاي خود قضاوت كند، نه اينكه شخص طوطي صفت گفته ديگران را بازگو كند.((ديل كارنگي))

ghezavat

نبايد از ظاهر امور قضاوت كرد.((مثل آلماني))

روباه نبايد هنگام محاكمه مرغ، قاضي دادگاه باشد.((مثل چيني)) 

زمان درباره همه چيز قضاوت مي كند.((مثل يوناني)) 

عيبهاي ديگران را نبايد با انگشت كثيف نشان داد.((مثل ايتاليائي)) 

قضاوت فوري درباره چيزهايي كه جنبه هاي مختلف دارند، دليل كم عقلي و ديوانگي است.((مونتين)) 

در اين دنيا هيچ كس نمي داند كه در پشت پرده ظاهري حوادث چه مي گذرد. امروز به خوبي بر من ثابت شده كه درباره هيچ چيز نبايد از روي اسناد و ظواهر قضاوت كرد.((فرانسوا ولتر)) 

اگر مي دانيد گناهكار هستيد، بي درنگ و از صميم قلب، گناه خود را به گردن بگيريد.((ديل كارنگي)) 

كسي كه خوشبخت نباشد، گناهكار است.((اپيكتاتوس)) 

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار.((گاندي)) 

كسي كه به خودش دروغ مي گويد و به دروغ خودش گوش مي دهد، كارش به جايي خواهد رسيد كه هيچ حقيقتي را نه از خودش و نه از ديگران تشخيص نخواهد داد.((داستايوسكي)) 

از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند.((جرج برنارد شاو)) 

يك قهرمان گناهكار در مقابل يك ترسوي بيگناه به زانو در مي آيد.((مثل انگليسي)) 

بهر كار فرمان مكن جز به داد / كه از داد باشد روان تو شاد. جز از داد و خوبي مكن در جهان / چه در آشكار و چه اندر نهان.((فردوسي)) 

در انتخاب دوست مي توان دقت كرد، ولي دشمن را نمي توان به خوبي تشخيص داد.((اسكار وايلد)) 

براي زنده ماندن بايد خود را تطبيق داد و براي تطبيق بايد در خود تغيير ايجاد كرد.((كرت لوين)) 

هر كس ديگران را با معيارها و ديدگاه هاي خود داوري مي كند.((استر هاردينگ)) 

اگر شما از مشتريان خود مراقبت نكنيد، ديگران اين كار را انجام خواهند داد.((گاري ريچارد)) 

بسياري از نتيجه گيري هاي نادرست به دليل فقدان اطلاعات است، نه داوري غلط.((لويزا دبرنادز)) 

فقط دانستن كافي نيست، بايد به كار گرفت، فقط خواستن كافي نيست، بايد انجام داد.((بروس لي)) 

مطالعه اي كه روي صد ميليونر خود ساخته انجام شد، تنها يك وجه مشترك را بين آنان نشان داد. همه اين مردان و زنان بسيار موفق، تنها خوبيهاي مردم را مي ديدند.((ژاك ويزل)) 

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.((النور روزولت)) 

داشتن يك دوست خوب، ناب‌ترين هديه‌ي زندگي است؛ چرا كه در دوستي، هيچ داد و ستد و دستمزدي در كار نيست.((فرانسيس فارمر)) 

زماني كه شما گناهكار هستيد، دوست‌تان بايد كنارتان باشد؛ چرا كه هرگاه حق با شماست، همه در كنارتان هستند.((مارك تواين)) 

بي‌گناهي از روي ناداني مانند بي‌گناهي همراه با دانايي يا خردمندانه‌ي يك فرد نيست.((آبراهام مازلو)) 

در يك شهر به‌سامان، دادگري، بي‌شك وجود خواهد داشت.((افلاطون)) 

اگر انسان، كسي را جز به عمد بكُشد، اين خطا كوچكتر از آن است كه او را در جستار زيبايي و نيكي و دادگري و قانون فريب دهد.((افلاطون)) 

اشتباه ما در اين است كه گمان مي‌كنيم تنها داوري ديگران اهميت دارد نه داوري خودمان.((استيو چندلر)) 

جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است.((جرج برنارد شاو)) 

محاكمه كردن خود از محاكمه كردن ديگران خيلي مشكلتر است. اگر توانستي در مورد خودت قضاوت درستي بكني، معلوم مي شود يك فرزانه تمام عياري.((آنتوان دوسنت اگزوپري)) 

خيلي ها غافل از نقاط قوت يكديگر راهي دادگاه طلاق مي شوند. اين زوجها تابع افراط و تفريط هستند. اول دنبال نقاط قوت هم و برجسته كردن آن مي روند و در نهايت تنها نقاط ضعف را مي بينند.((جان ماكسول)) 

با تغيير الگوهاي فكري مي توان احساس و عاطفه را تغيير داد.((جان ماكسول)) 

يك قهرمان گناهكار در مقابل يك ترسوي بيگناه به زانو در مي آيد.((مثل انگليسي))

بهر كار فرمان مكن جز به داد / كه از داد باشد روان تو شاد. جز از داد و خوبي مكن در جهان / چه در آشكار و چه اندر نهان.((فردوسي))

در انتخاب دوست مي توان دقت كرد، ولي دشمن را نمي توان به خوبي تشخيص داد.((اسكار وايلد))

براي زنده ماندن بايد خود را تطبيق داد و براي تطبيق بايد در خود تغيير ايجاد كرد.((كرت لوين))

هر كس ديگران را با معيارها و ديدگاه هاي خود داوري مي كند.((استر هاردينگ))

اگر شما از مشتريان خود مراقبت نكنيد، ديگران اين كار را انجام خواهند داد.((گاري ريچارد))

بسياري از نتيجه گيري هاي نادرست به دليل فقدان اطلاعات است، نه داوري غلط.((لويزا دبرنادز))

فقط دانستن كافي نيست، بايد به كار گرفت، فقط خواستن كافي نيست، بايد انجام داد.((بروس لي))

مطالعه اي كه روي صد ميليونر خود ساخته انجام شد، تنها يك وجه مشترك را بين آنان نشان داد. همه اين مردان و زنان بسيار موفق، تنها خوبيهاي مردم را مي ديدند.((ژاك ويزل))

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.((النور روزولت))

روباه نبايد هنگام محاكمه مرغ، قاضي دادگاه باشد.((مثل چيني))

زمان درباره همه چيز قضاوت مي كند.((مثل يوناني))

عيبهاي ديگران را نبايد با انگشت كثيف نشان داد.((مثل ايتاليائي))

قضاوت فوري درباره چيزهايي كه جنبه هاي مختلف دارند، دليل كم عقلي و ديوانگي است.((مونتين))

در اين دنيا هيچ كس نمي داند كه در پشت پرده ظاهري حوادث چه مي گذرد. امروز به خوبي بر من ثابت شده كه درباره هيچ چيز نبايد از روي اسناد و ظواهر قضاوت كرد.((فرانسوا ولتر))

اگر مي دانيد گناهكار هستيد، بي درنگ و از صميم قلب، گناه خود را به گردن بگيريد.((ديل كارنگي))

كسي كه خوشبخت نباشد، گناهكار است.((اپيكتاتوس))

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار.((گاندي))

كسي كه به خودش دروغ مي گويد و به دروغ خودش گوش مي دهد، كارش به جايي خواهد رسيد كه هيچ حقيقتي را نه از خودش و نه از ديگران تشخيص نخواهد داد.((داستايوسكي))

از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند.((جرج برنارد شاو))

اگر ملتي چيزي را بر آزادي ترجيح دهند، همه چيز را از دست خواهند داد.((ويليام سامرست موام))

بايد آزادي را براي مدتي از دست داد، تا بتوان براي هميشه آن را حفظ كرد.((شارل دو مونتسكيو))

به دست گرفتن مال خود و انجام وظيفه‌ي خويش، عين دادگري است.((افلاطون))

براي اينكه پيش قاضي نروي، پشت سر قانون راه برو.((مثل انگليسي))

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.((آبراهام لينكلن))

آدم بايد كلاهش را پيش خودش قاضي كند.((مثل ايراني))

از روي سوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او مي توانيد درباره اش قضاوت كنيد.((فرانسوا ولتر))

اگر يك مقصر، بيگناه دانسته شود بهتر از اين است كه يك بيگناه، محكوم گردد.((مثل فرانسوي))

بگذاريد هر كس بر مبناي باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته هاي خود قضاوت كند، نه اينكه شخص طوطي صفت گفته ديگران را بازگو كند.((ديل كارنگي))

نبايد از ظاهر امور قضاوت كرد.((مثل آلماني))

1 Comment

  1. سپهر گفت:

    البته فکرشو که میکنم میبینم خیلی بیشتر از ۴۰ تا شده 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *