پروردگارا کمکم کن

گناه
۲۶ اسفند ۱۳۹۰
نوروز 91
۳ فروردین ۱۳۹۱
نمایش همه

پروردگارا کمکم کن

پروردگارا
کمکم کن، کمکم کن که بتوانم پنچره ی دلم را رو
به حقیقت بگشایم
خدایا
یاریم کن که مرغ خسته دلم راکه دیری است دراین قفس زندانی
است، درآسمان آبی عشق تو پرواز دهم
خدایا
پروردگارا
یاریم کن که شوق پرواز راهمیشه درخود زنده نگه دارم
خدایا
توخود می دانی که بدترین درد برای یک انسان دورماندن ازحقیقت خویشتن
و رها شدن درگرداب فراموشی وسر درگمی است
پس توای کردگار بی همتا مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم
تابتوانم روز به روز به تو که سر چشمه تمام حقیقت هایی نزدیک ونزدیکتر
شوم
خدایا
مرا فرصتی ده تاپاک بودن راتجربه کنم وبتوانم حتی برای یک لحظه
آنچه باشم که تومی خواهی …

دیدگاه ها بسته شده است