رقص آرام

حرکات نماز پشت سر هم
۱۰ آذر ۱۳۹۲
2 گرگ
۱۵ دی ۱۳۹۲
نمایش همه

رقص آرام

rain

SLOW DANCE
رقص آرام

Have you ever watched kids
آيا تا به حال به کودکان نگريسته ايد

On a merry-go-round?
در حاليکه به بازي “چرخ چرخ” مشغولند؟

Or listened to the rain
و يا به صداي باران گوش فرا داده ايد،

Slapping on the ground?
آن زمان که قطراتش به زمين برخورد مي کند؟

Ever followed a butterfly’s erratic flight?
تا بحال بدنبال پروانه اي دويده ايد، آن زمان که نامنظم و بي هدف به چپ و راست پرواز مي کند؟

Or gazed at the sun into the fading night?
يا به خورشيد رنگ پريده خيره گشته ايد، آن زمان که در مغرب فرو مي رود؟

You better slow down.
کمي آرام تر حرکت کنيد

Don’t dance so fast.
اينقدر تند و سريع به رقص درنياييد

Time is short.
زمان کوتاه است

The music won’t last
موسيقي بزودي پايان خواهد يافت

Do you run through each day
On the fly?
آيا روزها را شتابان پشت سر مي گذاريد؟

When you ask How are you?
آنگاه که از کسي مي پرسيد حالت چطور است،

Do you hear the reply?
آيا پاسخ سوال خود را مي شنويد؟

When the day is done
هنگامي که روز به پايان مي رسد

Do you lie in your bed
آيا در رختخواب خود دراز مي کشيد

With the next hundred chores
و اجازه مي دهيد که صدها کار ناتمام بيهوده و روزمره

Running through your head?
در کله شما رژه روند؟

You’d better slow down
سرعت خود را کم کنيد. کم تر شتاب کنيد.

Don’t dance so fast.
اينقدر تند و سريع به رقص در نياييد.

Time is short.
زمان کوتاه است.

The music won’t last
موسيقي ديري نخواهد پائيد

Ever told your child,
آيا تا بحال به کودک خود گفته ايد،

We’ll do it tomorrow?
“فردا اين کار را خواهيم کرد”

And in your haste,
و آنچنان شتابان بوده ايد

Not see his sorrow?
که نتوانيد غم او را در چشمانش ببينيد؟

Ever lost touch,
تا بحال آيا بدون تاثري

Let a good friendship die
اجازه داده ايد دوستي اي به پايان رسد،

Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافي نداريد؟

or call and say,’Hi’
آيا هرگز به کسي تلفن زده ايد فقط به اين خاطر که به او بگوييد: دوست من، سلام؟

You’d better slow down.
حال کمي سرعت خود را کم کنيد. کمتر شتاب کنيد.

Don’t dance so fast.
اينقدر تند وسريع به رقص درنياييد.

Time is short.
زمان کوتاه است.

The music won’t last
موسيقي ديري نخواهد پاييد.

When you run so fast to get somewhere
آن زمان که براي رسيدن به مکاني چنان شتابان مي دويد،

You miss half the fun of getting there.
نيمي از لذت راه را بر خود حرام مي کنيد.

When you worry and hurry through your day,
آنگاه که روز خود را با نگراني و عجله بسر مي رسانيد،

It is like an unopened gift….
گويي هديه اي را ناگشوده به کناري مي نهيد.
Thrown away.

Life is not a race.
زندگي که يک مسابقه دو نيست!

Do take it slower
کمي آرام گيريد

Hear the music
به موسيقي گوش بسپاريد،

Before the song is over. 

  پيش از آنکه آواي آن به پايان رسد.    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *