به کودکت بیاموز

365 روز، 365 مراقبه
۲۹ فروردین ۱۳۹۴
لذت زندگی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
نمایش همه

به کودکت بیاموز

به کودک خود

کمک به دیگران رانیاموز…بلکه بیاموزکه سخاوت جزئی ازوجودانسان است…

اوراازجهنم نترسان…ذات اوراپاک پرورش بده

وعده ی بهشت به اونده…به اوبیاموزخوب بودن لازمه ی انسانیته

اورانترسان…به اوشجاعته روبه روشدن بده

اورامنع نکن…به سوی زیباییها وخوبیهاسوق بده

مغزش رامحدودنکن بااندیشه هایت…به اواندیشیدن یادبده

نگوانسان موجودبرتراست…بیاموزکه هرموجودی باهرشکل وشرایطی به اندازه ی انسان حق زندگی دارد

ازثروتمندوفقیربرایش نگو…به اوبیاموزارزش انسانهابه وجوددرونیه هرکسی است

راحتی رابرایش فراهم نکن…به اوبیاموزسختیهاهم جزئی اززندگی اند

خدارابرایش ترسیم نکن…بگذاراوازبهترینهایش برای خودش خدابسازد

اورامحدودبه قاعده وقانون نکن…به اوبیاموزبهترین راکشف کند..

اوراازبدیهانترسان…به اوبیاموزخوبی ومهربانی را…

کودکت راباشکوه پرورش بده…تادرآینده باشکوه زندگی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *