با مشکلاتت روبرو شو

محصور
۵ خرداد ۱۳۹۵
به راه های اتصالی یکدیگر به خدا دست نزنیم !
۷ خرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

با مشکلاتت روبرو شو

Suppose there is a plate, tumbler and spoon made of silver. Their names and forms are different, but silver is common to all of them. Names and forms change but silver remains unchanged. Likewise, a child becomes a boy, then a man and later on, an old man. The form keeps changing but the spirit remains unchanged. Do not repose your faith in the body, which constantly changes. Body is like a water bubble; mind is like a mad monkey. Do not follow the body, do not follow the mind. Follow the conscience. Conscience is the Atma (Self). Have total faith in the Atma. You are bound to face problems if you rely on the body, the mind and the senses. However, so long as you live in this world, you have to discharge your duties using your body and the mind as instruments.

فرض كنيد يك بشقاب، ليوان و قاشقي از نقره داريد. اسمها و اشكال آنها متفاوت است، اما از جنس نقره بودنشان در آنها مشترك است. اسمها و شكلها تغيير مي كنند اما نقره بي تغيير باقي مي ماند. بهمين ترتيب، كودك به يك پسر بچه، و سپس مرد و بعد از آن پيرمرد تغيير مي كند. شكل دائم تغيير مي كند اما روح بي تغيير باقي مي ماند. ايمان خود را وابسته جسمتان قرار ندهيد، كه دائم در معرض تغيير است. جسم مثل حباب آب است؛ ذهن مثل ميموني ديوانه است. جسم را دنبال نكنيد، دنباله روي ذهن هم نباشيد. ضمير درون را دنبال كنيد. ضمير درون همان آتما (خود) است. به آتما ايمان كامل داشته باشيد. اگر به جسم و ذهن و احساسات تكيه كنيد ناگزير با مشكلات مواجه خواهيد شد. اگرچه، تا وقتي در اين دنيا زندگي مي كنيد، بايد با استفاده از جسم و ذهن بعنوان وسايل، وظايف خود را ادا كنيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *